6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un ilgili hükümleri çerçevesinde adlarına tanzim olunan ödeme emirleri, bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemeyen mükelleflerimize ilişkin liste 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 103, 104, 105 ve 106. maddeleri ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. maddesi gereğince "Bakırköy Belediye Başkanlığı, Mâli Hizmetler Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı ve unvanı yazılı gerçek ve tüzel kişiler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinden bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 103, 104, 105 ve 106. maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bakırköy Belediye Başkanlığı, Mâli Hizmetler Müdürlüğüne bizzat veya bilvekâle müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup ile bilinen adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. "

ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ