6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un ilgili hükümleri
çerçevesinde adlarına tanzim olunan ödeme emirleri, bilinen adreslerinde bulunamamaları
nedeniyle tebliğ edilemeyen mükelleflerimize ilişkin liste 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 103,
104, 105 ve 106. maddeleri gereğince "Bakırköy Belediye Başkanlığı, Mâli Hizmetler Müdürlüğü
mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı ve unvanı yazılı gerçek ve tüzel kişiler adına salınan
vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinden bulunamamaları
nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 103, 104, 105 ve 106.
maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bakırköy Belediye Başkanlığı, Mâli
Hizmetler Müdürlüğüne bizzat veya bilvekâle müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup ile
bilinen adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın
sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri
tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.


Liste için tıklayınız