Müdürlüğümüzce Bakırköy İlçesi sınırları içerisinde yer alan, yetki ve sorumluluğu tarafımıza ait tüm işyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmektedir.

394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun, 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun l . Maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 25. Maddesi; "02/01/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun hükümleri perakende işletmeler hakkında uygulanmaz.” şeklinde iken, ilgili 7033 sayılı Kanunun 12. Maddesi ile yürürlükten kaldırılarak perakende işletmeleri için Hafta Tatili Ruhsatı düzenlenmemesi hususu yürürlükten kaldırılmış, ayrıca 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Hafta tatili ve ulusal” ibaresi "Ulusal” şeklinde değiştirilmiştir.

       2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun I . Maddesi; "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalmz bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.0fften itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. şeklinde olup yine aynı Kanunun 2. Maddesinin son Fıkrası; "29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur. şeklindedir. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 58. Maddesi; "Ulusal bayram günlerinde çalışmaları belediyelerce izne bağlı işyerlerine ruhsat verilmesi, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcına tabidir. 59. Maddesi; "Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının mükellefi kendisine çalışma ruhsatı verilen gerçek veya tüzelkişidir. "şekillerinde olup yine 2464 sayılı Kanunun 60. Maddesi; "Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, işin mahiyetine göre yılda 20 TL'den az, 800 TL'den çok olmamak üzere bu Kanunun 96 ncı maddesine göre tespit edilir. şeklindedir.

Karar özeti ve Ücret  tablosuna ulaşmak için linke tıklayınız.

https://www.bakirkoy.bel.tr/files_upload/mudurluk/1624446176.pdf