BAKIRKÖY BELEDİYESİ

8 ADET BANKA ATM KABİN YERLERİNİN

 KİRAYA VERİLMESİ

İHALE İLANI

 

 1. Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait olan ve Belediyemizce tespit edilen 8 adet alana konulacak Banka ATM Kabin yerleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi (Açık Teklif Usulü) gereğince 10 (On) yıllığına kiraya verilmesi işi.
 2. İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE ve HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

      2.1  İhale 01/12/2020 Salı günü Saat 11.00 de Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

           (Adresi: Yeni Mahalle, Kennedy Cad. No:101 Sahilyolu/Bakırköy)
2.2  İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

           (İsteklilere gerekçe sunmak zorunluluğu olmadan ihaleyi başlamadan iptal edebilir.)
2.3  İhale, 2886 Sayılı Devlet İhaleleri Kanununun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır. (Eşitlik olması

           veya tekliflerin yeterli bulunulmaması durumunda Encümen Komisyonu tarafından, ihale sırasında sözlü olarak teklifler  

           isteklilerden tekrar alınabilir.)

3-   MUHAMMEN BEDELİ ve GEÇİCİ TEMİNATI:

      Aylık muhammen kira bedeli 30.000,00-TL + KDV dir.

      Geçici Teminat ise 10 (On) yıllık kira bedelinin %3 ‘ü olup ihale dosyasına eklenecektir.

4-  İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELERİN NELER OLDUĞU:

 1. 2.000,00- TL tutarındaki ihale dokümanı bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
 2. Yukarıda belirtilen.geçici teminat bedelini; Bakırköy Belediye Başkanlığı adına alınmış 2886 sayılı D.I.K. 'nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz Iimitiçi ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak  yatırıldığına dair banka makbuzunu, (Döküman bedeli ve/veya teminat tutarı)Bakırköy Belediye Başkanlığı veznelerine yatırılabilir.
 3. Tebligata  esas Türkiye'de adres  göstermeleri (İrtibat için telefon numarası, faks numarası varsa elektronik posta adresi- ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.)
 4. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,
 5.  Bu şartnamenin 25.maddesinde belirtilen; ihale ilan tarihinden önce alınmış olan ve ihale tarihi itibariyle de geçerliliği bulunan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi belgeleri ile faaliyette olan iş yerinin bulunduğuna dair belgelerin ihale dosyasıyla birlikte sunulması zorunludur. Söz konusu belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşlarından veya uluslarası geçerliliği olan bir belgelendirme kuruluşundan birinden alınması zorunludur. Akreditasyonlu belgelerin TÜRKAK yada uluslararası geçerliliği olan akreditasyon kuruluşlarından alındığı sorgulanacak olup bu özelliği taşımayan belgeler ile ihaleye katılınamayacaktır. İhaleye katılanların 6698 sayılı kişisel verilerin korunması hakkında kanun uyarınca gerekli iş ve işlemleri yapmış olmaları ve veri sorumlusu siciline kayıt sorumluluğu bulunanların veri sorumlusu siciline kayıt yaptırdıklarının belgesini sunmaları gerekir.
 6. Gerçek kişiler, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5)’ inci maddelerine ek olarak;
 • Nüfus Müdürlüğünden 2020 yılında alınmış ikametgah belgesini,
 • Aslını göstermek şartıyla üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı suretini,
 • Noter tasdikli imza beyannamesini,
 • Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı,
 • Dilekçe, “Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair”
 • Isteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı.
  1.   Tüzel kişiler , yukanda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5)’ inci maddelerine ek olarak;
 • İlgisine göre 2020 yılı içerisinde alınmış Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını (faaliyet belgesi) gösterir belgeyi,
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi,
 • Dilekçe, “Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair”
 • İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı.
  1. Kamu tüzel kişileri yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5)’ inci maddelerine ek olarak;
 • Kamu tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte  bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir belgeyi vermeleri,
 • Dilekçe, “Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne ve şartnamedeki tüm şartlara uyacağına dair”
  1. Vekaleten ihaleye katılacaklar, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5)’ inci maddelerine ek olarak;
 • Vekalet eden kim adına (gerçek yada tüzel kişi) ihaleye katılınacaksa o kişi için istenen diğer belgeler.
 • İstekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekaletname ile isteklinin imza beyannamesini,
 • Dilekçe, “Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine, gördüğüne ve şartnamedeki tüm şartlara uyacağına dair”
 • İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair elyazısı ile beyanı.
  1. Ortak girişim olarak ihaleye katılım kabul edilmeyecektir.

 

 1.  İhaleye katılacaklardan; ihale tarihinden önce Türkiye genelinde en az 1 adet ve en az 3 (Üç) yıl süreli Kamu Kurum veya Belediye ATM yeri kiralama/işletme ihalesine girdiği ve sözleşmelerini yaptığına dair kurum ve kuruluşlardan alınmış belgeler sunulacaktır.
 2.  İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde toplam 15.000.000,00-TL (Onbeşmilyon Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir yada vergi dairesi tasdikli belge sunacaktır. (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu vb.)
 3.  İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde ATM kiralama veya ATM yeri kullanımı işinde toplam 1.000.000,00-TL (Birmilyon Türk Lirası) tutarında iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. İş deneyim belgesi bir veya birden fazla sözleşmeye dayalı olarak banka veya bankalarla gerçekleştirilmiş olmalıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi, özel sektörde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen faturalar ibraz edilmelidir.
 4.  İhaleye katılan tüm istekliler yukardakilerine ek olarak aşağıda bulunan şartlarıda yerine getirmek zorundadır;
 • Teklif sahibinin Bakırköy Belediyesine vergi, reklam, kira, ecrimisil, işletme bedeli gibi her ne isim altında olursa olsun borcu olmaması gerekir.
 • Yine teklif verenin Bakırköy Belediyesi ile arasında taşınmaz kiralaması hususunda hiçbir dava ve icra takibiyle ilgili dosya bulunmaması gerekir.
 • Borcu yoktur ile ilgili olarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden, dava ve icra takibi olmamasıyla ilgili olarak ise Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınacak yazılar ihale dosyası ile birlikte sunulması zorunludur.

 

5-  Tüm belgeler eksiksiz teslim edilecektir.

6-  İHALE ŞARTNAMESİ ve EKLERİNİN NEREDEN ve HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

     İhale Teknik Şartnamesi ve ekleri, Bakırköy Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2.000,00-TL bedel  

     karşılığı temin edilebilir.

7- TEKLİFLERİN HANGİ TARİH ve SAATTE NEREYE VERİLECEĞİ:

     İstekliler usulüne uygun olarak hazırlayacakları ihale Dosyalarını 30/11/2020 Pazartesi günü saat 16.00’ a kadar Emlak  

     ve İstimlak Müdürlüğüne verebilirler. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.


 

 

 

 


İlan olunur.