İlimiz Bakırköy İlçesi, Yeşilyurt Mah, 650 ada, 9 parsel sayılı taşınmaz için 6306 sayılı Afet Riski   Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı tespiti yapıldığı anlaşılmış olup, Müdürlüğümüze iletilen ilgi kayıtlı dilekçe ile anılan taşınmaz için maliklerince 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin “Riskli Yapıların Bulunduğu Parsellerde, Riskli Alanlarda Ve Rezerv Yapı Alanlarında Yapılacak Uygulamalar” başlıklı 15. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca taşınmaz maliklerinin üçte iki çoğunluğu ile alınan 19.04.2021 tarihli karara katılmayan maliklere 11.05.2021 tarihinde Bakırköy 14. Noterliğinden 08431 yevmiye numaralı ihtarnamenin gönderildiği ancak  Ali GÜL ve Çetin GÜL isimli maliklerin karara katılmadığı belirtilerek Uygulama Yönetmeliğinin 15. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan “…Oybirliği ile anlaşma sağlanamaması halinde yapılacak uygulamalara sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karar anlaşma şartlarını ihtiva eden teklif ile birlikte karara katılmayanlara noter vasıtasıyla veya 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilir ve bu tebliğde, onbeş gün içinde kararın ve teklifin kabul edilmemesi halinde arsa paylarının, Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı , … , riskli yapılarda ise anlaşma sağlayan diğer paydaşlara veya yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satılacağı bildirilir.hükmü gereği adı geçen maliklerin üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmadığı gerekçesiyle taşınmazdaki arsa paylarının satış işleminin gerçekleştirilmesi istenmiştir.

Yukarıda tapu bilgileri verilen hisseli taşınmazın, 6306 sayılı Kanunun 6. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca Açık Artırma Usulü ile satışının yapılabilmesi için bu Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 15/A Maddesinin 2. Fıkrasına göre Müdürlük Makamından alınan onayları ile teşkil edilen Satış Komisyonumuz 07.07.2021 günü saat 14:00’da İhale Salonunda toplanmıştır.

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 650 ada, 9 parsel sayılı taşınmazdaki 1 ve 2 numaralı dairelerin, 1 numaralı daireye ait 13/200 hisse (54,60m2) ve yine 1 numaralı daireye ait 13/200 hisse (54,60m2) ile 2 numaralı daireye ait 6/200 hisse (25,20m2) ve yine 2 numaralı daireye ait 6/200 hisse (25,20m2) miktarına tekabül eden toplam 4 adet arsa payına herhangi bir teklif sunan olmadığından dolayı yeni satış tarihi ve saati belirlenmesi; 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin “Riskli Yapıların Bulunduğu Parsellerde, Riskli Alanlarda Ve Rezerv Yapı Alanlarında Yapılacak Uygulamalar” başlıklı 15. Maddesinin 12, 13, 14 ve 15.  Fıkraları uyarınca ilgilisinin yeniden satış başvurusunda bulunması durumunda satışın 3. Şahıslara da açılarak 13.08.2021  tarihi saat 14:30’da tekrarlanması komisyon üyelerince karara bağlanmıştır.

 

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELIĞININ “RISKLI YAPILARIN  BULUNDUĞU PARSELLERDE, RISKLI ALANLARDA VE REZERV YAPI ALANLARINDA YAPILACAK UYGULAMALAR” BAŞLIKLI 15. MADDESININ 12, 13, 14 VE 15.  FIKRALARINDA

(12) Yapılan ilk satışta satılacak hissenin anlaşma sağlayan paydaşlarca alınmak istenmemesi durumunda; yeniden yapılacak satış işleminin yeri ve hangi tarih ve saatte yapılacağı belirlenerek tutanağa bağlanır. Bu tutanağın bir örneği satış için huzurda bulunan maliklere verilir. Satışı yapılacak hisseye ilişkin bilgiler ile satışın yapılacağı yer, tarih ve saat Müdürlük yayın araçlarıyla ve ilan panosuna asılacak yazı ile ilan edilir. Yeniden yapılacak satış işlemi neticesinde yine satış gerçekleşmez ise, satış gerçekleşinceye kadar her satış işleminin sonunda yapılacak diğer satışın yeri, tarihi ve saati bu fıkra hükümlerine göre belirlenerek ilan edilir.

(13) İlk satıştan sonra yapılacak diğer satışlara en az üçte iki çoğunluk ile anlaşan paydaşlar ile birlikte üçüncü şahısların da katılabilmesi için, bunların satıştan önce üçte iki çoğunluk ile alınan kararı kabul edeceklerini ve üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve yapılacak uygulamanın gerektirdiği diğer belgeleri imzalayacaklarını yazılı olarak beyan etmeleri ve satışı yapılacak arsa payının üçüncü fıkra uyarınca belirlenen rayiç değerinin yüzde onu oranında nakit teminat vermeleri şarttır.

(14) Satışa katılacak üçüncü şahısların verecekleri nakit teminatın ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunludur. Yapılacak satış neticesinde satış ihalesi üzerinde kalmayanların teminatları hemen geri verilir. Satış ihalesi üzerinde kalan üçüncü şahsın teminatı ise, satış bedelinin yatırılmasından ve tapuda yeni malik adına tescil işleminden sonra, bu şahsın yedi gün içinde üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve yapılacak uygulamanın gerektirdiği diğer belgeleri anlaşan diğer malikler gibi şartsız ve şerhsiz olarak imzalayarak Müdürlüğe vermesinden sonra iade edilir.

(15) Satış ihalesi üzerinde kalan üçüncü şahsın süresi içinde satış bedelini yatırmaması durumunda teminatı Hazineye gelir kaydedilir ve sekizinci fıkra hükmüne göre işlem yapılır. Satış ihalesi üzerinde kalan üçüncü şahsın tapuda tescil işleminden sonra yedi gün içinde üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve diğer belgeleri imzalayarak Müdürlüğe sunmaması durumunda teminatı Hazineye gelir kaydedilir ve anlaşmama iradesi gösterdiği için hissesinin satışı için Kanun kapsamında yeniden satış işlemi yapılır.”

  1. İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE ve HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhale 13/08/2021 Perşembe günü Saat 14.30 da Tarık Akan Kültür Merkezi’nde yapılacaktır.

(Adresi: Ataköy 2.5.6. Kısım Mahallesi Beyaz Lale Sokak No:8 Bakırköy/İSTANBUL)

      3 - MUHAMMEN BEDELİ ve GEÇİCİ TEMİNATI:

  • 1. Pay: Anlaşmaya katılmayan Ali GÜL isimli malikin 1 numaralı bağımsız bölümde bulunan 13/200 hisse oranına sahip 54,60 m2’ye tekabül eden arsa payının m2 bedeli Belediyemiz Bedel tespit komisyonunca 42.860,00 TL olarak belirlenmiş olup toplam pay 2.340.156,00 TL olarak satışa çıkartılacaktır.
  • 2. Pay: Anlaşmaya katılmayan Çetin GÜL isimli malikin 1 numaralı bağımsız bölümde bulunan 13/200 hisse oranına sahip 54,60 m2’ye tekabül eden arsa payının m2 bedeli Belediyemiz Bedel tespit komisyonunca 42.860,00 TL olarak belirlenmiş olup toplam pay 2.340.156,00 TL olarak satışa çıkartılacaktır.
  • 3. Pay: Anlaşmaya katılmayan Ali GÜL isimli malikin 2 numaralı bağımsız bölümde bulunan 6/200 hisse oranına sahip 25,20 m2’ye tekabül eden arsa payının m2 bedeli Belediyemiz Bedel tespit komisyonunca 42.860,00 TL olarak belirlenmiş olup toplam pay 1.080.072,00 TL olarak satışa çıkartılacaktır.
  • 4. Pay: Anlaşmaya katılmayan Çetin GÜL isimli malikin 2 numaralı bağımsız bölümde bulunan 6/200 hisse oranına sahip 25,20 m2’ye tekabül eden arsa payının m2 bedeli Belediyemiz Bedel tespit komisyonunca 42.860,00 TL olarak belirlenmiş olup toplam pay 1.080.072,00 TL olarak satışa çıkartılacaktır.

 

 

 

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELIĞININ “RISKLI YAPILARIN BULUNDUĞU PARSELLERDE, RISKLI ALANLARDA VE REZERV YAPI ALANLARINDA YAPILACAK UYGULAMALAR” BAŞLIKLI 15. MADDESININ 13. Fıkrasında belirtildiği üzere satıştan önce üçte iki çoğunluk ile alınan kararı kabul edeceklerini ve üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve yapılacak uygulamanın gerektirdiği diğer belgeleri imzalayacaklarını yazılı olarak beyan etmeleri ve satışı yapılacak arsa payının üçüncü fıkra uyarınca belirlenen rayiç değerinin yüzde onu oranında nakit teminat vermeleri şarttır.” Denilmekte olup

Teminat bedelleri :

  • 1. Pay için : 234.015,60 TL
  • 2. Pay için : 234.015,60 TL
  • 3. Pay için : 108.007,20 TL
  • 4. Pay için : 108.007,20 TL

            Olacaktır.

 

  1. İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELERİN NELER OLDUĞU :  

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELIĞININ “RISKLI YAPILARIN BULUNDUĞU PARSELLERDE, RISKLI ALANLARDA VE REZERV YAPI ALANLARINDA YAPILACAK UYGULAMALAR” BAŞLIKLI 15. MADDESININ 13. Fıkrasında belirtildiği üzere satıştan önce üçte iki çoğunluk ile alınan kararı kabul edeceklerini ve üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve yapılacak uygulamanın gerektirdiği diğer belgeleri imzalayacaklarını satış günü ve saatinden önce müdürlüğümüze yazılı olarak beyan etmeleri gerekmektedir.