YEŞILYURT MAHALLESI, 658 ADA, 9 PARSEL SAYILI TAŞINMAZ  ILE ILGILI OLARAK 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELIĞININ “RISKLI YAPILARIN BULUNDUĞU PARSELLERDE, RISKLI ALANLARDA VE REZERV YAPI ALANLARINDA YAPILACAK UYGULAMALAR” BAŞLIKLI 15. MADDESININ 12, 13, 14 VE 15.  FIKRALARI UYARINCA 3. ŞAHISLARA SATIŞ HAKKINDA KI İHALE

 

  1. İlimiz Bakırköy İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 658 ada, 9 parsel sayılı taşınmaz  ile ilgili olarak maliklerince 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin “Riskli Yapıların Bulunduğu Parsellerde, Riskli Alanlarda Ve Rezerv Yapı Alanlarında Yapılacak Uygulamalar” başlıklı 15. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca taşınmaz maliklerinin üçte iki çoğunluğu ile alınan 08.02.2021 tarihli karara katılmayan malik olan Nimet ÖZDEN’e 17.02.2021 tarihinde Bakırköy 40. Noterliğinden 03726 yevmiye numaralı ihtarnamenin gönderildiği ancak  Nimet ÖZDEN  isimli malikin karara katılmadığı belirtilerek Uygulama Yönetmeliğinin 15. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan “…Oybirliği ile anlaşma sağlanamaması halinde yapılacak uygulamalara sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karar anlaşma şartlarını ihtiva eden teklif ile birlikte karara katılmayanlara noter vasıtasıyla veya 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilir ve bu tebliğde, onbeş gün içinde kararın ve teklifin kabul edilmemesi halinde arsa paylarının, Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı , … , riskli yapılarda ise anlaşma sağlayan diğer paydaşlara veya yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satılacağı bildirilir.hükmü gereği adı geçen maliklerin üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmadığı gerekçesiyle taşınmazdaki arsa paylarının satış işleminin gerçekleştirilmesi istenmiştir.

Yukarıda tapu bilgileri verilen hisseli taşınmazın, 6306 sayılı Kanunun 6. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca Açık Artırma Usulü ile satışının yapılabilmesi için bu Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 15/A Maddesinin 2. Fıkrasına göre Müdürlük Makamından alınan onayları ile teşkil edilen Satış Komisyonumuz 28.05.2021 günü saat 14:00’da İhale Salonunda toplanmıştır.

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 658 ada, 9 parsel sayılı taşınmazdaki 29/122 hisse (192,54m2) miktarına tekabül eden arsa payına herhangi bir teklif sunan olmadığından dolayı yeni satış tarihi ve saati belirlenmesi; 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin “Riskli Yapıların Bulunduğu Parsellerde, Riskli Alanlarda Ve Rezerv Yapı Alanlarında Yapılacak Uygulamalar” başlıklı 15. Maddesinin 12, 13, 14 ve 15.  Fıkraları uyarınca ilgilisinin yeniden satış başvurusunda bulunması durumunda satışın 3. Şahıslara da açılarak tekrarlanması (yeni satış tarihi ve saati belirlenmesi) komisyon üyelerince karara bağlanmıştır.

İlgilisinin yeniden başvurusu üzerine 13.08.2021 tarihinde saat 14:00 için yeni satış günü belirlenmiş fakat o tarihe kadar müdürlüğümüze her hangi bir başvuru olmamasından dolayı satış yine gerçekleştirilememiştir.

 

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELIĞININ “RISKLI YAPILARIN  BULUNDUĞU PARSELLERDE, RISKLI ALANLARDA VE REZERV YAPI ALANLARINDA YAPILACAK UYGULAMALAR” BAŞLIKLI 15. MADDESININ 12, 13, 14 VE 15.  FIKRALARINDA

(12) Yapılan ilk satışta satılacak hissenin anlaşma sağlayan paydaşlarca alınmak istenmemesi durumunda; yeniden yapılacak satış işleminin yeri ve hangi tarih ve saatte yapılacağı belirlenerek tutanağa bağlanır. Bu tutanağın bir örneği satış için huzurda bulunan maliklere verilir. Satışı yapılacak hisseye ilişkin bilgiler ile satışın yapılacağı yer, tarih ve saat Müdürlük yayın araçlarıyla ve ilan panosuna asılacak yazı ile ilan edilir. Yeniden yapılacak satış işlemi neticesinde yine satış gerçekleşmez ise, satış gerçekleşinceye kadar her satış işleminin sonunda yapılacak diğer satışın yeri, tarihi ve saati bu fıkra hükümlerine göre belirlenerek ilan edilir.

(13) İlk satıştan sonra yapılacak diğer satışlara en az üçte iki çoğunluk ile anlaşan paydaşlar ile birlikte üçüncü şahısların da katılabilmesi için, bunların satıştan önce üçte iki çoğunluk ile alınan kararı kabul edeceklerini ve üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve yapılacak uygulamanın gerektirdiği diğer belgeleri imzalayacaklarını yazılı olarak beyan etmeleri ve satışı yapılacak arsa payının üçüncü fıkra uyarınca belirlenen rayiç değerinin yüzde onu oranında nakit teminat vermeleri şarttır.

(14) Satışa katılacak üçüncü şahısların verecekleri nakit teminatın ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunludur. Yapılacak satış neticesinde satış ihalesi üzerinde kalmayanların teminatları hemen geri verilir. Satış ihalesi üzerinde kalan üçüncü şahsın teminatı ise, satış bedelinin yatırılmasından ve tapuda yeni malik adına tescil işleminden sonra, bu şahsın yedi gün içinde üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve yapılacak uygulamanın gerektirdiği diğer belgeleri anlaşan diğer malikler gibi şartsız ve şerhsiz olarak imzalayarak Müdürlüğe vermesinden sonra iade edilir.

(15) Satış ihalesi üzerinde kalan üçüncü şahsın süresi içinde satış bedelini yatırmaması durumunda teminatı Hazineye gelir kaydedilir ve sekizinci fıkra hükmüne göre işlem yapılır. Satış ihalesi üzerinde kalan üçüncü şahsın tapuda tescil işleminden sonra yedi gün içinde üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve diğer belgeleri imzalayarak Müdürlüğe sunmaması durumunda teminatı Hazineye gelir kaydedilir ve anlaşmama iradesi gösterdiği için hissesinin satışı için Kanun kapsamında yeniden satış işlemi yapılır.”

 

  1. İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE ve HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

 

İhale 08/10/2021 Cuma günü Saat 14.30 da Tarık Akan Kültür Merkezi’nde yapılacaktır.

(Adresi: Ataköy 2.5.6. Kısım Mahallesi Beyaz Lale Sokak No:8 Bakırköy/İSTANBUL)

      3 - MUHAMMEN BEDELİ ve GEÇİCİ TEMİNATI:

 

Anlaşmaya katılmayan Nimet ÖZDEN isimli malikin 29/122 hisse oranına sahip 192,54 m2’ye tekabül eden arsa payının m2 bedeli Belediyemiz Bedel tespit komisyonunca 24.000,00 TL olarak belirlenmiş olup toplam pay 4.620.960,00   TL olarak satışa çıkartılacaktır.

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELIĞININ “RISKLI YAPILARIN BULUNDUĞU PARSELLERDE, RISKLI ALANLARDA VE REZERV YAPI ALANLARINDA YAPILACAK UYGULAMALAR” BAŞLIKLI 15. MADDESININ 13. Fıkrasında belirtildiği üzere satıştan önce üçte iki çoğunluk ile alınan kararı kabul edeceklerini ve üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve yapılacak uygulamanın gerektirdiği diğer belgeleri imzalayacaklarını yazılı olarak beyan etmeleri ve satışı yapılacak arsa payının üçüncü fıkra uyarınca belirlenen rayiç değerinin yüzde onu oranında nakit teminat vermeleri şarttır.” Denilmekte olup teminat bedeli 462.096,00 TL’dir.

 

  1. İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELERİN NELER OLDUĞU :  

 

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELIĞININ “RISKLI YAPILARIN BULUNDUĞU PARSELLERDE, RISKLI ALANLARDA VE REZERV YAPI ALANLARINDA YAPILACAK UYGULAMALAR” BAŞLIKLI 15. MADDESININ 13. Fıkrasında belirtildiği üzere satıştan önce üçte iki çoğunluk ile alınan kararı kabul edeceklerini ve üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve yapılacak uygulamanın gerektirdiği diğer belgeleri imzalayacaklarını satış günü ve saatinden önce müdürlüğümüze yazılı olarak beyan etmeleri gerekmektedir.