BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BAKIRKÖY İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE

2 ADET BÜFE+ÇAY BAHÇESİ İLE KAFETERYA+ÇAY BAHÇESİ YERLERİNİN

KİRALAMA İHALESİ İŞİ

İLANI

 

1- Tasarrufu Belediye Başkanlığımıza ait olan; aşağıdaki tabloda Sıra No, Adres, Faaliyet, Kullanım Alanı (m²), ve Aylık Muhammen Kira Bedeli belirlenen yerler, tanzim olunan şartnamelerine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi hükümleri uyarınca Açık Teklif Usulü ile 10 yıl süreyle kiraya verilmesi işi.

 

 

Sıra No

Adres

Faaliyet

Kullanım Alanı (m²)

Aylık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat

 

1

Yeşilköy Mah. Alişan Yedibaşlar Sk. No:10 Halit Ziya Uşaklıgil Parkı İçi

Büfe+Çay Bahçesi

120 m² kapalı

260 m² açık

 

33.000,00- TL+KDV

 

118.800,00-TL

 

2

Ataköy 2.5.6. Kısım Mah. Conkbayırı Cad. No:4 Atilla İlhan Parkı İçi

Kafeterya+Çay Bahçesi

350 m² kapalı

550 m² açık

100 m² pergola alanı

 

80.000,00-TL+KDV

 

288.000,00-TL

 

2- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE ve HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

2.1 İhale 09/03/2023 Perşembe günü Saat 11.00 de Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. (Adresi: Sakızağacı Mahalle, Kennedy Cad. No:101 Sahilyolu/Bakırköy)

2.2 İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir. (İsteklilere gerekçe sunmak zorunluluğu olmadan ihaleyi başlamadan iptal edebilir.)

2.3 İhale, 2886 Sayılı Devlet İhaleleri Kanununun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır. (Eşitlik olması veya tekliflerin yeterli bulunulmaması durumunda Encümen Komisyonu tarafından, ihale sırasında sözlü olarak teklifler isteklilerden tekrar alınabilir.)

 

3- MUHAMMEN BEDELİ ve GEÇİCİ TEMİNATI:

3.1 2 (iki) adet yer için aylık Muhammen kira bedelleri yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Bakırköy ilçesi sınırları içerisinde bulunan 2 adet  Büfe+Çay Bahçesi ile  Kafeterya+Çay Bahçesi için toplam 113.000,00 TL+KDV Muhammen kira bedeli tespit edilmiştir.

3.2 İhaleye katılacak olanlardan 2 (İki) adet yer için tahmin edilen 10 (On) yıllık kira bedelinin % 3’ü (yüzde üç) oranında ve yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat alınır. Bakırköy ilçesi sınırları içerisinde bulunan 2 Adet Büfe+Çay Bahçesi ile  Kafeterya+Çay Bahçesi için toplam 406.800,00 TL geçici teminat bedeli tespit edilmiştir.

4-  İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELERİN NELER OLDUĞU:

4-1 1.000,00- TL (BinTürkLirası) tutarındaki ihale dokümanı bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

4-2 Yukarıda belirtilen.geçici teminat bedelini; Bakırköy Belediye Başkanlığı adına alınmış 2886 sayılı D.I.K. 'nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz Iimitiçi ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak  yatırıldığına dair banka makbuzunu, (Döküman bedeli ve/veya teminat tutarı) Bakırköy Belediye Başkanlığı veznelerine yatırılabilir.

4-3 Tebligata  esas Türkiye'de adres  göstermeleri (İrtibat için telefon numarası, faks numarası varsa elektronik posta adresi- yabancı firmaların ihaleye girebilmesi için yerli firmalara ortak girişimde bulunması ve Türkiye'de tebligat adresi göstermesi gerekmektedir.)

4-4 İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

4-5 Bu şartnamenin 25.maddesinde belirtilen; ihale tarihinden önce ISO 45001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ile ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi (Akredite bir kurum veya kuruluştan alınmış olmalıdır) bulunduğuna dair belgelerin ihale dosyasıyla birlikte sunulması zorunludur. İhaleye katılanların 6698 sayılı kişisel verilerin korunması hakkında kanun uyarınca gerekli iş ve işlemleri yapmış olmaları ve veri sorumlusu siciline kayıt sorunluluğu bulunanların veri sorumlusu siciline kayıt yaptırdıklarının belgesini sunmaları gerekir. İş ortaklığında, bu belgelerin her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulması gereklidir.      

4-6 Gerçek kişiler, yukarıda istenen belgelerin (4.1),(4.2),(4.3),(4.4),(4.5)’ inci maddelerine ek olarak;

 • Nüfus Müdürlüğünden 2023 yılında alınmış ikametgah belgesini,

 • Aslını göstermek şartıyla üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı suretini,

 • Noter tasdikli imza beyannamesini,

 • Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı,

 • Dilekçe, “Kiraya çıkan gayrimenkullerin yerini bildiğine, gördüğüne ve şartnamedeki tüm şartlara uyacağına dair”

 • İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı.

4-7 Tüzel kişiler, yukarıda istenen belgelerin (4.1),(4.2),(4.3),(4.4),(4.5)’ inci maddelerine ek olarak;

 •  İlgisine göre 2023 yılı içerisinde alınmış Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını (faaliyet belgesi) gösterir belgeyi,

 •  Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi,

 •  Dilekçe, “Kiraya çıkan gayrimenkullerin yerini bildiğine, gördüğüne ve şartnamedeki tüm şartlara uyacağına dair”

 •   İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı.

4-8  Kamu tüzel kişileri yukarıda istenen belgelerin (4.1),(4.2),(4.3),(4.4),(4.5)’inci maddelerine ek olarak;

 • Kamu tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte  bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir belgeyi vermeleri,

 •   Dilekçe, “Kiraya çıkan gayrimenkullerin yerini bildiğine ve gördüğüne ve şartnamedeki tüm şartlara uyacağına dair”

4-9 Vekaleten ihaleye katılacaklar, yukarıda istenen belgelerin (4.1),(4.2),(4.3),(4.4),(4.5)’inci maddelerine ek olarak;

4-10 Ortak girişim olarak ihaleye katılacaklar, yukarıda istenen belgelerin (4.1),(4.2),(4.3),(4.4), (4.5)’ inci maddelerine ek olarak; 

 • Noter tasdikli ortak girişim  beyannamesini,

 • Ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini,

 • Ortaklık kimlerden oluşuyorsa (gerçek yada tüzel kişiler) o kişiler için istenen diğer belgeler.

 • Dilekçe, “Kiraya çıkan gayrimenkullerin yerini bildiğine ve gördüğüne ve şartnamedeki tüm şartlara uyacağına dair”

 • İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair elyazısı ile beyanı. 

4-11 İhaleye katılacaklardan; ihale tarihinden önce Türkiye genelinde en az 1 adet ve en az 3 (Üç) yıl süreli Kamu Kurum veya Belediye Büfe+Çay Bahçesi ile Kafeterya+Çay Bahçesi yeri kiralama/işletme ihalesine girdiği ve sözleşmelerini yaptığına dair kurum ve kuruluşlardan alınmış belgeler sunulacaktır. Ortak girişim olması halinde istenen şartları ortaklar birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan herhangi birinin de sağlaması yeterlidir.

4-12 İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde toplam 1.500.000,00-TL (Bir milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir yada vergi dairesi tasdikli belge sunacaktır. (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu vb.) Ortak girişim olması halinde istenen şartları ortaklar birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan herhangi birinin de sağlaması yeterlidir.

4-13 İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde Büfe+Çay Bahçesi ile  Kafeterya+Çay Bahçesi yeri kullanımı işinde toplam 750.000,00-TL (Yedi Yüz Elli Bin Türk Lirası) tutarında iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi, özel sektörde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen futuralar ibraz edilmelidir. Ortak girişim olması halinde istenen şartları ortaklar birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan herhangi birinin de sağlaması yeterlidir.

4-14 İhaleye katılan tüm istekliler yukardakilerine ek olarak aşağıda bulunan şartlarıda yerine getirmek zorundadır;

 • Teklif sahibinin Bakırköy Belediyesine vergi, reklam, kira, ecrimisil, işletme bedeli gibi her ne isim altında olursa olsun borcu olmaması gerekir.

 • Yine teklif verenin Bakırköy Belediyesi ile arasında taşınmaz kiralaması hususunda hiçbir dava ve icra takibiyle ilgili dosya bulunmaması gerekir.

 • Borcu yoktur ile ilgili olarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden, taşınmaz kiralaması ile ilgili dava ve icra takibi olmamasıyla ilgili olarak ise Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınacak yazılar ihale dosyası ile birlikte sunulması zorunludur.

5-  Tüm belgeler eksiksiz teslim edilecektir.

6-  İHALE ŞARTNAMESİ ve EKLERİNİN NEREDEN ve HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

     İhale Şartnamesi, Bakırköy Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000,00-TL bedel karşılığı temin edilebilir.


7- TEKLİFLERİN HANGİ TARİH ve SAATTE NEREYE VERİLECEĞİ:

       İstekliler usulüne uygun olarak hazırlayacakları ihale Dosyalarını 08/03/2023 Çarşamba günü saat 16.30’ a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verebilirler. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.………...……………………………………………………………….

 

                                                                                                                                            İlan olunur.