İSTANBUL BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ MAL SATIŞI

 İHALE İLANI

 

1) Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli           : İstanbul

b) İlçesi      : Bakırköy

c) Cinsi      : Arsa

İlçesi

Mahallesi

Ada/Parsel

Yüzölçümü

(m2)

Belediye

Hissesi

Plan Amacı

Muhammen Bedel   (TL)

Geçici Teminat (TL)

Bakırköy

Osmaniye

267/181

1.772,39

Tam

Ticaret Alanı

70.895.600,00

2.126.868,00

 

 

 

 

 

2) İhale Tarihi ve Saati:        :      20.06.2023 Saat:11.00

3) İhalenin Yapılacağı Yer   :      Bakırköy Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Adresi: Sakızağacı Mahallesi, 

                             Kennedy Cad. No:101 Sahilyolu   Bakırköy/İstanbul)

4) İhale Usulü                      :      2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

5) İhale şartnamesi              :      Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir ayrıca ücretsiz olarak görülebilir.   

                              Şükrançiftliği Sokak No: 1 Bakırköy/İstanbul   Tel: (0212) 414 9777 (1821)  

6) Şartname Bedeli               :     1.000,00-TL (Bin Türk Lirası)

7) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

 1. Kanuni ikametgâh sahibi olduğuna dair ikametgâh belgesi, (Gerçek Kişiler)

 2. Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)

 3. Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış yetki belgesi, (Tüzel Kişiler)

 4. Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname. (Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) 

 5. Geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu; (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.)

 6. İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname.

 7. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesinin alındığına dair belge, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

 8. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a, b, c, d, e, f, g, Md.)'deki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

 9. Belediyemize Borcu Olmadığına Dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden Alınacak Borcu Yoktur Yazısı

 10.  İsteklinin Kooperatif, Dernek, Oda, Federasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişiliklerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri

 11. Yer görme belgesi.

 

8) Satış şartnamesinde belirtilen hususlar alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9) Satıştan doğacak vergi (KDV), resim harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10) İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amirinin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11) İhale yerli isteklilere (T.C. Vatandaşı) açık olacaktır.

12) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları dosyaları 19.06.2023 Pazartesi günü saat: 16.30'a kadar İstanbul Bakırköy Belediye Başkanlığı adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

İlan Olunur.