KURUMSAL

Birim Yönetmeliği

T.C.

BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak Tanım ve Teşkilat Yapısı

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Yönetmelik Mali Hizmetler Müdürlüğünde ki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak 

MADDE 2 -  Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. ve 15. maddelerine ve Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (3) Bu yönetmelikte geçen;

 1. İdare: Bakırköy Belediye Başkanlığını, 
 2. Üst yönetici: Belediye Başkanını,
 3. Müdürlük: Mali Hizmetler Müdürlüğünü,
 4. Müdür: Mali Hizmetler Müdürünü,
 5. Harcama yetkilisi: Harcama biriminin en üst yöneticisini, 
 6. Muhasebe yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmış yöneticiyi,
 7. Gerçekleştirme görevlisi: Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürüten görevlileri,
 8. Görüş yazısı: Ön mali kontrol sonucunda mali karar ve işlemlerin uygun bulunup bulunmadığı yönünde verilen yazılı görüşü veya dayanak belge üzerine yazılan şerhi,
 9. Harcama birimi: Bütçe ile ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,
 10. Muhasebe yetkilisi mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemlerle ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan kamu görevlilerini ve yetkili memurları,
 11. Ön mali kontrol: İdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali ve karar ve işlemlerinin; İdare bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı ve diğer mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolü ifade eder.

Teşkilat Yapısı

MADDE 4 - (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü; Muhasebe Şefliği, Bütçe, Strateji ve İç Kontrol Şefliği, Tahakkuk Şefliği, Tahsil Şefliği, İcra Şefliği, Sicil Şefliği, Bilgi İşlem Şefliği, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şefliğinden oluşmaktadır.

(2) Müdürlüğün organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir;

 1. Müdür
 2. Muhasebe Yetkilisi
 3. Şefler
 4. Personeller

 

İKİNCİ BÖLÜM

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 5 – (1) Müdürlüğün görevleri şunlardır;

 1. İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
 2. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 3. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 4. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
 5. İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
 6. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
 7. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ait muhasebe kayıtlarını tutmak.
 8. İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
 9. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek.
 10. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 11. Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
 12. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
 13. Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Mali Hizmetler Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 6 - (1) Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır;

 1. Birimindeki personelerin görev dağılımını yaparak hizmetlerin mevzuata uygun, etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak,
 2. İdarenin diğer birimleri nezdindeki mali iş ve işlemlerini izlemek ve sonuçlandırılmasını sağlamak, idarenin mali yönetim ve kontrol sisteminin etkili bir şekilde çalışması için gerektiğinde harcama yetkilileri ile toplantı yapmak, üst yöneticiyi bilgilendirmek ve önerilerde bulunmak,
 3. Gelirlerin azalmasına veya giderlerin artmasına neden olacak ve idareye yükümlülük getirecek kanun ve uygulamaların mali yükünün hesaplanmasını sağlamak,
 4. Gerektiğinde mali mevzuatın uygulanmasına yönelik açıklayıcı düzenlemeler hazırlamak, Mali hizmetlerin saydam, planlı, idarenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,
 5. Müdürlükte yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak, Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemleri amaçlara, malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve iç kontrol güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek,
 6. Üst yönetimce istenen ve mevzuat ile öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak ve talep edilen personelin görevlendirilmesini sağlamak, birimini temsilen toplantılara katılmak, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlamak,
 7. Görevlerini yerine getirirken birim içinde ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlamak,
 8. Müdürlüğünde yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını, izinlerinin takibi ve zamanında kullandırılması, personelin hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamak,
 9. Astların performansını periyodik olarak değerlendirerek biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapmak,
 10. İç Kontrol Standartlarına uygun olarak iş süreçlerini hazırlamak ve sürekli güncel tutulmasını sağlamak, birimine ait faaliyet raporunu ve performans bilgilerini hazırlamak,
 11. Harcama birimleri arasında mali yönetim ve kontrol alanında koordinasyon sağlanmak,
 12. Ödeneklerin planlanarak ilgili harcama birimlerine zamanında gönderilmesini sağlamak,
 13. Ön mali kontrole ilişkin faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 14. İdarenin İç Kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesini diğer birimlerle koordinasyon halinde sağlamaktan,
 15. Mali konularda üst yönetim tarafından verilen görevleri yapmak,
 16. Müdürlüğü ile ilgili tüm görevlerin tam ve zamanında yerine getirilmesinden üst yönetime karşı sorumludur.

 

Muhasebe Yetkilisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 7 -  (1) Yetkilinin Görevleri şunlardır;

 

 1. Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.
 2. Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.
 3. Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.
 4. Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.
 5. Muhasebe bilgi sisteminin ürettiği bilgi ve raporları, muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak ilgili yerlere vermek.
 6. Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.
 7. Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.
 8. Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.
 9. Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak.
 10. Muhasebe birimini yönetmek.
 11. Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamak,
 12. Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarında ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden sorumludur,
 13. Ödemelerin, ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası da göz önünde bulundurularak, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından,
 14. Muhasebe yetkililerinin Kanuna göre yapacakları kontrollere ilişkin sorumlulukları, görevleri gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hizmetler Müdürlüğü Alt Birimleri

 

Alt Birimler

MADDE 8 - (1) Müdürlük aşağıdaki şefliklerden oluşur;

 1. Muhasebe Şefliği,
 2. Bütçe, Strateji ve İç Kontrol Şefliği,
 3. Tahakkuk Şefliği,
 4. Tahsil Şefliği.
 5. İcra Şefliği
 6. Sicil Şefliği
 7. Bilgi İşlem Şefliği
 8. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şefliği

 

Muhasebe Şefliğinin Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9 - (1) Muhasebe, kesin hesap ve raporlama fonksiyonu kapsamında aşağıda sayılan görevler bu şeflik tarafından yerine getirilir. Bu birimlerin görevleri şunlardır: 

 1. İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek,
 2. Bütçe kesin hesabını hazırlamak,
 3. Muhasebe ve bütçe yönetim dönemi hesabını hazırlamak,
 4. Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında Müdürlük bünyesinde yürütülecek işlemleri yerine getirmek,
 5. Taşınır konsolide görevlisi eliyle yürütülecek işlemleri yapmak,
 6. İdarenin taşınır kesin hesabını düzenlemek,
 7. Müdürlüğün evrak kayıt işlemlerini yürütmek,
 8. Müdürlüğün arşivini tutmak,
 9. Kişi ve kuruluşlar tarafından idari ve yargı organları nezdinde yapılan itirazlara ilişkin yazılı ya da sözlü savunmalara esas bilgi ve belgeleri yasal süresi içerisinde diğer şefliklerle koordineli olarak çalışma yürüterek ilgili merciye ulaştırmak,
 10. Bankalardan gelen her türlü havale ve EFT’lerin kayıtlarını yapmak ve muhasebeleştirmek,
 11. Müdürlükle ilgili mal ve hizmet satın alınması ve ödemesi ile ilgili ihale işlemleri, ödeme emirleri, piyasa araştırması, tekliflerin hazırlanması, muayene komisyonunun hazırlanması ile ilgili iş ve işlemleri diğer şefliklerle koordineli yapmak,
 12. Müdürlük için gerekli malzeme ve demirbaşların temini hususunda ilgili müdürlüklerle yazışmalar yaparak malzemelerin temini, ilgili kişilere dağıtımı ve stoklama işlemlerini yürütmek. Muhafazasında gerekli titizliği göstermek,
 13. Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Bütçe, Strateji ve İç Kontrol Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10 - (1) Bütçe, Strateji ve İç Kontrol Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır;

 1. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak
 2. İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek
 3. İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak
 4. İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek
 5. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
 6. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
 7. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak,
 8. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
 9. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 10. Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek,
 11. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
 12. Görevleriyle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,
 13. Görev alanlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve etüt yapmak ve bunları raporlamak,
 14. Malî istatistikleri hazırlamak,
 15. Ödenek aktarmalarını Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre gerçekleştirilmesini sağlamak,
 16. İdare harcama birimlerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesi konusunda danışmanlık yapmak,
 17. Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Tahakkuk Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Tahakkuk Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır;

 1. İdarenin yetki ve sorumluluk alanındaki idare gelirlerini ilgili kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler gereğince yasal süreler içerisinde tahakkuk ettirmek, 
 2. Tahakkuk eden gelirleri yasal süreleri içinde muhasebe birimine bildirmek,
 3. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu dâhilinde servis işlemleri ile ilgili düzeltme, terkin ve reddiyat işlemlerini yapmak,
 4. Tahakkuk Şefliğinin ile alakalı raporlar, icmaller ve cetveller hazırlamasının sağlanması,
 5. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi gereği ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (f) bendine istinaden Belediye Vergi ve Resim Haricinde belediye tarafından ifa olunacak hizmetlere mukabil alınacak ücret tarifelerinin belirlenmesi.
 6. 4/1/1961 Tarihli ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49. Maddesinin (b) fıkrasında; ‘’Takdir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin dört yılda bir yapacakları takdirler, tarh ve tahakkuk işleminin (Emlak Vergisi Kanununun 33. Maddesinin (8) numaralı fıkrasına göre yapılacak takdirler dahil) yapılacağı sürenin başlangıcından en az altı ay önce karara bağlanarak, arsalara ait  olanlar takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarına, ziraat odalarına ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile belediyelere, araziye ait olanlar il merkezindeki ticaret ve ziraat odalarına ve belediyelere imza karşılığında verilir. Hükmüne göre arsa m2 birim değeri belirleme çalışmalarını başlatmak, takip ve belirlemek.
 7. 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan tarhiyat sonrası uzlaşmaya ilişkin usul ve esaslara göre vergi cezalarında uzlaşma yapmak.
 8. Kişi ve kuruluşlar tarafından idari ve yargı organları nezdinde yapılan itirazlara ilişkin yazılı ya da sözlü savunmalara esas bilgi ve belgeleri yasal süresi içerisinde diğer şefliklerle koordineli olarak çalışma yürüterek ilgili merceğe ulaştırmak.
 9. Mali Hizmetler Müdürlüğüne intikal eden ve yerinde tespit gereken bütün dilekçeleri tespit yaparak tutanak düzenlemek, yoklama fişi ile yapılan tespit sonucu resen tahakkuk yapılarak vergi ve ceza ihbarnamelerini düzenlemek ve tebliğini sağlamak.
 10. Mevzuatına göre idarenin diğer müdürlük ve birimleri tarafından tahakkuk ettirilmesi gereken gelir tahakkukları Müdürlüğümüz tarafından tahakkuk ettirilmez. Ayrıca, Belediye Meclisi kararıyla gelir tahakkukundan sorumlu tutulan bir müdürlük bulunması halinde Müdürlüğümüz gelir tahakkuk işlemlerini yerine getirmez ve bu işlemlerden sorumlu tutulamaz,
 11. Tahakkuk Şefliğinin vergi gelirleri ile alakalı her yıl belediye sınırları dâhilindeki mükelleflerin kayıp, kaçak kontrollerini yapmak, mükelleflerle alakalı yapılan tespitleri yoklama tutanağına geçmek, yoklama fişi tanzim etmek,
 12. Beyannamelerin kayıt ve bilgilerini bilgisayar ortamına doğru ve hatasız aktarılması, dosyalanması ve arşiv ortamına aktarılmasının sağlanması,
 13. Başkanlığımız sınırları dâhilinde bulunan ticari işletmelerin,  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52. Maddesi gereğince İşgaliye harcı ödeyerek kullanmak istedikleri kamusal alanların talep dilekçelerini kabul eder, yoklama ve tespitlerini yapar, müdürlüğümüzce uygunluk verilmesi neticesinde işgaliye harcının tahakkukunu yapar. Belirtilen ticari alan işgallerinin haricinde bulunan seyyar işgallerin tespit ve uygunluklarının Zabıta Müdürlüğü onayına istinaden Müdürlüğümüzce tahakkukunu yapar. Yeşil alan işgaliye tahakkukları Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından yapılır, tahsilatları Müdürlüğümüz tarafından yapılır.
 14. Müdür tarafında verilen tüm görevleri yapmakla yükümlülerdir.

 

 

Tahsil Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12 – (1) Tahsil Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır;

 1. İdarenin yetki ve sorumluluk alanındaki idare gelirlerini ilgili kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler gereğince yasal süreler içerisinde takip ve tahsilini sağlamak,  
 2. İdare gelirleri ile ilgili yapılan tahsilata ait kayıtları tutmak, raporlamak ve muhasebe kayıtlarına alınması için gerekli belge ve dokümanları hazırlamak, 
 3. Kişi ve kuruluşlar tarafından idari ve yargı organları nezdinde yapılan itirazlara ilişkin yazılı ya da sözlü savunmalara esas bilgi ve belgeleri yasal süresi içerisinde diğer şefliklerle koordineli olarak çalışma yürüterek ilgili merciye ulaştırmak.
 4. Günlük vezne işlemlerini takip etmek ve gün sonu işlemlerini yapmak ve sonuçlandırmak,
 5. Belediye gelirleri ile ilgili yapılan takip ve tahsil ile ilgili işlemlere ait kayıtları tutmak, raporlamak ve muhasebe kayıtlarına alınması için gerekli belge ve dokümanları hazırlamak, 
 6. Mali Hizmetler Müdürlüğüne intikal eden ve yerinde tespit gereken bütün dilekçeleri tespit yaparak tutanak düzenlemek, yoklama fişi ile yapılan tespit sonucu idarece tahakkuku yapılan gelirlerin Vergi ve Ceza ihbarnamelerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu dâhilinde mükelleflere tebliğini sağlamak,
 7. İlçe sınırları dâhilinde kurulan pazarların Pazar Yerlerine İlişkin Yönetmelik gereğince ilgili müdürlük tarafından Aktif pazarcıların kayıt,harçların tahakkuku ve tahsilatını yapar,
 8. Başkanlığımız sınırları dâhilinde bulunan ticari işletmelerin,  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52. Maddesi gereğince İşgaliye harcı ödeyerek kullanmak istedikleri kamusal alanların talep dilekçelerini kabul eder, yoklama ve tespitlerini yapar, müdürlüğümüzce uygunluk verilmesi neticesinde işgaliye harcının tahsilini yapar. Belirtilen ticari alan işgallerinin haricinde bulunan seyyar işgallerin tespit ve uygunluklarının Zabıta Müdürlüğü onayına istinaden Müdürlüğümüzce tahsili yapılır. Yeşil alan işgaliye tahakkukları Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından yapılır, tahsilatları Müdürlüğümüz tarafından yapılır,
 9. Mükelleflerin iş ve işlemlerinin ilgili mevzuatlar dâhilinde en kısa zamanda çözümlenmesini sağlanması,
 10. 213 sayılı Vergi Usul Kanununda ve 7201 sayılı Tebligat Kanununda belirtilen tebliğ esas ve usullerine uygun olarak vergi ve vergi cezası ihbarnamelerine; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve  7201 sayılı Tebligat Kanununda belirtilen tebliğ esas ve usullerine uygun olarak ödeme emirlerine ilişkin tebligat işlemlerini yapmak, raporlamalarını hazırlamak Müdür tarafında verilen tüm görevleri yapmakla yükümlülerdir.
 11. Süresinde ödenmeyen alacakların tahsili için ödeme emri düzenlemek ve tebliğ etmek,
 12. Müdür tarafında verilen tüm görevleri yapmakla yükümlülerdir.

 

İcra Şefliği Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 13 – (1) İcra Şefliği Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır;

 1. Belediye alacaklarından süresinde ödenip ödenmeyenleri tespit etmek ve takip etmek,  
 2. Ödeme emri tebliğ sonucu alacağın ödenmemesi halinde haciz varakası ve haciz bildirisi düzenlemek,
 3. Vadesinde ödenmeyen alacakların temini için borçluların hak ve alacaklarını tespit etmek,
 4. Tespit edilen hak ve alacaklara ihtiyati haciz ve haciz uygulamak, tahsil halinde haczi kaldırmak,  
 5. Kira alacağı, otopark ücreti, harcamalara katılım payları, ecrimisil ve diğer alacak işlemleri genel olarak Emlak İstimlak Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir ancak icra işlemlerine konu olan istisnai durumlarda takip işlemlerini yürütmek,
 6. İcra işlemleri ile ilgili mükellef itiraz ve başvurularını incelemek, cevaplandırmak, 
 7. Belediye alacakları aleyhine açılan davalara savunma ve temyiz edileceklere başvuru sağlamak,
 8. İdari para cezaları, zabıta para cezaları, altyapı, katılım payı alacaklarının takibini yürütmek,
 9. İcra işlemleri ile ilgili elektronik tebliğ ve tahsil aşamasına geçiş tasarımında bulunmak,
 10. Arşivlemenin işlemleri kolaylaştırması, standarda ulaşması yönünde tasarı ve öneri geliştirmek,
 11. Müdür tarafında verilen tüm görevleri yapmakla yükümlülerdir.

 

Sicil Şefliği Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 14 – (1) Sicil Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır;

 1. Sicil Şefliğinin görev alanında faaliyet gösteren ve sürekli yükümlülüğü gerektiren belediye vergilerden dolayı mükellef ya da sorumlu durumunda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüğe giriş, çıkış ve değişikliklerle ilgili işlemleri yapmak ve sicil kayıtlarını tutmak,
 2. Mükelleflerin beyanı üzerine sicil bilgilerinin güncellemek,
 3. Mükelleflere ait olan mükerrer sicillerin tespitlerinin sağlanması ve gerekli birleştirmelerin yapılması,
 4. Belediye Encümenince kesilen Kaçak İnşaat Para Cezalarının tebliğ, tahakkuk, takip ve tahsil işlemlerini yapmak,
 5. Müdür tarafından verilen tüm görevleri yapmakla yükümlülerdir.

 

 

Bilgi İşlem Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 15- Bilgi İşlem Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır;

 1. Bilgi İşlem projeleri ile ilgili olarak Belediye birimleri arasında koordinasyon ve işbirliği esaslarını belirlemek, 
 2. Başkanlık ve bağlı birimlerinin haberleşme ve her nevi elektronik sistemlerinin temin, tesis, bakım ve onarımlarına ilişkin Başkanlıkça belirlenen ilkelere paralel olarak düzenlemeler yapmak, gerekli görülen hallerde bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,
 3. Bilişim Teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak elektronik bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları sağlamak,
 4. Belediye görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemler arası çevrimiçi ve çevrimdışı veri akışını ve koordinasyonunu sağlamak,
 5. İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile işbirliği yaparak birimlerde bilgisayar kullanacak personel ile uygulayıcılarının eğitimini sağlamak,
 6. Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunların Belediye bünyesine aktarımını konusunda görüş ve önerilerde bulunmak,
 7. Projeleri geliştirmek, projeleri işletmek, denetlemek ve diğer birimlerce yapılacak projelere yardımcı olmak ve koordinasyonu sağlamak,
 8. İnternet üzerinden bilgi paylaşımı, bilgi toplama, yayınlama ve e-posta vb. iş ve işlemleri için gerekli her türlü çalışmayı yapmak ve uygulamak, 
 9. Belediyenin veri ve bilgilerinin güvenliğini sağlamak, veri güvenliği politikaları oluşturmak, geliştirmek ve Belediye çalışanlarına bunları duyurmak,
 10. Veri güvenliği politikalarının uygulanmasını izlemek, ölçmek ve denetlemek, 
 11. Belediyenin Bilgi İşlem envanterini yapmak, bilgi işlem sisteminin tesis, teçhizat ve malzeme ihtiyacını belirlemek, ihtiyaca göre öneriler hazırlamak,
 12. Belediyenin diğer birimlerinin bilgisayarla yürütülen hizmetlerine destek olmak ve bu konularda işbirliği yapmak,
 13. Belediyemizin Müdürlük ve diğer birimler tarafından alınacak teçhizat ve programların alınmasında gerekli incelemeyi yapmak, ekonomik ve aynı zamanda verimli olanlarını tercih etmek, alındığı firmalarla irtibata geçip gerekli servis formlarını kayıt altında tutmak ve onaya sunmak.
 14. Vatandaş odaklı bilgi işlem sistemlerini yürütmek, gerekli irtibatı sağlamak.
 15. Başka kurumlarla olan bilgi işlem ilişkilerini yürütmek, kontrol altında tutmak.
 16. Belediyemizin tüm birimlerini bilgisayar teknolojisinden faydalandırmak, İş verimini artırmak, zaman kaybını azaltmak, daha etkin ve uygun planlamanın yapılmasını temin etmek.
 17. Belediyenin merkeze uzak birimlerindeki internet aboneliği için gerekli girişimleri yapmak, malzemeleri temin ettirmek. Uzak birimlerdeki bilgisayar sistemlerinin kullanılır durumda olmalarını sağlamak. 
 18. Fiziksel ve Sanal sunucu yönetimini yapmak,
 19. Sistemin ve yedeklerinin sorunsuz şekilde alınmasını ve bir sorun çıkması durumunda sistemi tekrar çalışır hale getirmek.
 20. Mail hesabı oluşturmak, yetki vermek, kullanıcı hesabı silmek,
 21. Ağ güvenliği için Networks, Firewall, Anti virüs ve Antispam, Zero Day Attack Cihazlarının ayarlarını yapmak,
 22. Active Directory de kullanıcı hesabı oluşturmak, yetki vermek, kullanıcı hesabı silmek
 23. Kullanıcıların işletim sistemi, ofis yazılımı ve 3. parti uygulamalarında çıkan problem ve kullanıcı taleplerine çözüm oluşturmak,
 24. Switch, Access Point, Router vb. kurulum ve konfigürasyonlarını yapmak,
 25. Sunucu odasının klima, elektrik, temizlik vb. kontrollerini yapmak,
 26. Müdür tarafında verilen tüm görevleri yapmakla yükümlülerdir.

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 16- (1)Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır;

 1. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler konularında kurum dışındaki özel ve tüzel kişilerle ilişkilerde iletişim bakımından dikkate alınacak hususlar, Belediyenin imajının istenilen şekilde güçlendirilmesi vb. konularda kurum menfaatini gözetmek yolundaki görüşlerini müdürün direktifleri doğrultusunda belirtmekten, alanıyla ilgili işleri icra etmekten, halkı bilgilendirici broşür, bülten, belediye web sayfası (Bilgi İşlem Şefliği ile koordineli) vb. çalışmaları yürütmekten, vatandaşlardan gelen şikâyet, teklif vb. konuları en kısa zamanda belediyenin diğer birimleriyle çözüme kavuşturup, ilgililerine bilgi verilmesini sağlamaktan, birimler tarafından yapılan çalışmaların tanıtımını yapmaktan sorumludur.
 2. Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların müdür tarafından uygun görülen ihtiyaçlarının giderilmesinde şefliğin görev alanları ile ilgili kısımlarını koordine eder.
 3. Basın, ilan iş ve işlemelerinin takibini yapmak.
 4. Belediyenin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler faaliyetlerini tüm boyutları ile ele alarak, genel amaç ve politikalarına uygun nitelikte bir tanıtım ve Halkla İlişkiler stratejisinin belirlenmesi hakkında strateji geliştirip müdüre sunmak.
 5. Şefliğe gelen ve giden evrakları kaydetmek, kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak, dağıtımını gerçekleştirmek, günlük evrakların süresi içerisinde neticelendirilmesi için gerekli takibi ve arşivlenmesini yapmak.
 6. Gazete, mecmua ve mevzuatla ilgili yayınların satın alınması ve diğer bazı süreli yayınların abone işlemlerini yürütmek.
 7. CİMER den gelen dilek ve şikâyetleri, ilgili birimlere üst yazı ile bildirmek, cevaplarının en kısa sürede gelmesini sağlayarak CİMER e iletmek.
 8. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince gelen dilek ve şikayetleri, ilgili birimlere üst yazı ile bildirmek ve cevapların en kısa sürede ilgilisine ulaşmasını sağlamak. Gelen tüm talepler yasal süresi içerisinde birimler arası yazışma ve koordinasyon sağlanarak zamanında cevaplandırmak.
 9. Vatandaşların internet üzerinden talep ettiği başvuruları ilgili müdürlüklere dağıtılmasından ve gelen yanıtların vatandaşlara mail veya telefon yoluyla zamanında iletilmesinden sorumludur.
 10. Vatandaşların basın yayın organlarında yer alan şikâyet, görüş ve önerilerini ilgili birimlere iletmek ve hassasiyetle takip etmek.
 11. Müdürlüklerden gelen haftalık çalışma programlarını teslim almak basına bildirilmesi gereken konular hakkında haber yapılmasını sağlamak.
 12. İlçemizdeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ve Belediye çalışmalarının kamuoyundaki tesirlerinin değerlendirilmesini yapmak üzere anketler düzenleyip kamuoyu bilgisine başvurmak.
 13. Belediye faaliyetlerinin geniş halk kitlelerine duyurulması amacıyla bastırılan bülten, dergi, broşür, kitapçık, takvim, ajanda, kalem, magnet, kısa film veya belgesel formatında CD-DVD’ler vb.  materyallerinden  oluşan  çantalar hazırlatarak toplantılarda vatandaşlara, heyetlere ve gerekli görülen yerlerde dağıtımını için ilgili müdürlüklerle koordinasyon kurmak.
 14. Özel günlerde (kutlama mesajları, vefat, duyuru) gazetelere, televizyon ve radyolara ilan verilmesi,
 15. Ulusal ve Yerel yayın yapan günlük gazetelerden, Radyo, Tv ve sanal basını takip ederek, Belediye'nin leh veya aleyhinde yayınlanan haberlerle ilgili olarak siyaset, ekonomik ve sosyal olaylarla ilgili haber kupürlerinin derlenerek dijital arşiv oluşturulması.
 16. Bakırköy Belediyesinin medyada haber olma oranlarıyla ilgili istatistik verileri tutar ve analizlerin yer aldığı raporlar hazırlar,
 17. Belediye başkanının günlük programlarının takibinin yapılması, Belediye çalışmalarının ve organizasyonlarının takip edilerek fotoğraf ve kamera görüntülerinin alınması, yazılı, görsel ve sanal basına ulaştırılmak üzere haber yapılıp arşivlenmesi.
 18. Yapılan hizmetlerin, faaliyetlerin ve ilçe tanıtımının medya ve halka etkin bir şekilde duyurulması amacıyla basın yayın organları ile iletişime geçmek. Yazılı- görsel ve sanal basında; köşe yazarlarının ve muhabirlerinin isim, adres ve telefon listelerinin belirli aralıklarla güncelleştirilmesini sağlamak.
 19. Basın-Yayın mensuplarının kamuoyunda etkinliği olan kişi ve kuruluşların Belediyemizle iyi ilişkilerinin geliştirilmesine ve muhafaza edilmesine yönelik çalışmalar yapmak, karşılıklı ziyaretlerde ve görüş alış verişinde bulunmak.
 20. Basında çıkan yanlış, hatalı ve eksik haberlerin tespit edilerek ilgili müdürlüklerden doğru bilgilerin alınması, açıklama, duyuru veya tekziplerin yazılı, görsel, sanal basına ulaştırılması ve arşivlenmesi.
 21. Vatandaşların basın yayın organlarında yer alan şikayet, görüş ve önerilerini ilgili birimlere iletmek ve hassasiyetle takip etmek.
 22. Belediye Başkanı’nın medya ile gerçekleşecek randevularını, Özel Kalem Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan Belediye Başkanının günlük programını takip  ederek,  Özel  Kalem  Müdürlüğü  ile  müdür aracılığıyla işbirliği  içerisinde  çalışmak,  gerekli toplantı açılış ve programları için Yerel basına bilgi vermek. Belediye Başkanının basın toplantılarını organize edilmesini sağlamak. Belediye Başkanlığı'nca verilecek brifing ve toplantıların organizasyonlarında üzerine düşen işleri diğer müdürlükle birlikte koordineli olarak yapmak.
 23. Vatandaşlarımızın çeşitli konularda (düğün, hac, esnaf ziyareti, faaliyet, açılış, vatandaşlarımızın makam ziyareti vb.) başkanımızla çekilen fotoğraflarını konularına göre sınıflandırmak, isimlendirmek ve saklamaktır.
 24. Gerekli görüldüğü takdirde Belediye çalışmalarının, organizasyonlarının, duyuru, kutlama ve ilanlarımızın tasarımlarının ve LED ekranda yayınlaması işlemlerini yapmak ve LED Ekrana reklam almak veya vermek gibi işlemleri yapmak veya yapan birimler ile koordinasyonlu çalışmak,
 25. Belediye çalışmalarının, organizasyonlarının, duyuru, kutlama ve ilanlarımızın tasarımlarının hazırlanıp Belediyemizin web sitesinde yayınlanacak bannerların oluşumunu sağlamak.
 26. Belediye hizmetlerinin, organizasyonlarının, kültürel ve tarihi zenginliklerinin tanıtımı amacıyla (Bakırköy Bülteni, Bakırköy Kadın, Bakırköy Çocuk vb.) aylık etkinlik kitapçığı, bez afiş, vinil, billboard, gazete ve dergilerin, sayfalarının içeriğinin hazırlanması, incelemesi, grafik çalışmalarının ve sayfa tasarımının kurumsal kültüre uygun yapılıp basıma verilmesi ve vatandaşlarımıza ulaştırılmasını sağlamak.
 27. Afiş, davetiye, zarf, pankart, bina, araç, duvar giydirmeleri, el ilanları, föy dosya, teşekkür ve katılım belgesi, poşet tasarımı, broşür, kurumsal kimlik tasarımı (Antetli kağıt, kartvizit, cd kabı, diplomat zarf, kurumsal dosya, basın dosyası, not kağıtları vb.) takvim, ajanda, defter, gazete ilan tasarımı, etiket tasarımı, tebrik kartı, kitapçık tasarımı, başlıkları altında tüm tasarım uygulamalarını alternatifli olarak çalışıp, alınan onaylar doğrultusunda baskı öncesi hazırlıklarını gerçekleştirmek.
 28. Belediye tarafından yapılan ve resmi açılışı yapılacak yerlerin gerekli tanıtım çalışmalarını yapmak ve ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yürütülmesini sağlamak.
 29. Belediye yönetiminin izlemekle yükümlü olduğu politikaların halka benimsetilmesi, yapılan çalışmaların halka duyurulması, halkın Belediye yönetimine karşı olumlu hisler beslemesinin sağlanması, halkın da yönetim hakkındaki düşüncelerinin, yönetimden beklentilerinin alınması amaçlı çalışmaları yürütmek,
 30. Belediye hizmetlerinin, alt yapısının, birimlerinin, etkinliklerinin ve organizasyonlarının vatandaşlar tarafından bilinmesi için çeşitli tanıtım çalışmalarını yürütmek,
 31. Müdür tarafından verilen tüm görevleri yapmakla yükümlülerdir.

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORTAK HÜKÜMLER

Tüm Personel

MADDE 17- (1) Tüm personel aşağıda belirtilen kurallara uymaya azami dikkat eder;

 1. Sınıf, etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranmak,
 2. Müdürlüğe ait bilgi ve belgeleri gizlilik derecesine uygun olarak arşivlemek,
 3. Müdürlük içerisinde yapılacak olan işlerin hepsini görev kabul edip yardımlaşmayla seri bir çözüme kavuşturmak,
 4. Mesai saatleri içerisinde kılık - kıyafet yönetmeliğine uygun giyinmek ve mesai saatlerine riayet etmek,
 5. Müdürün kendisine tevdi edilen işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik şekilde icra ederek sonuçlandırmak,  günlük işler hakkında müdüre bilgi vermek,
 6. Mesai bitiminde masa üzerindeki evraklarını kendilerine ait dolap ve masa gözlerine koyar ve kilitler.
 7. Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz. Devir teslim cetvelleri şeflikte saklanır.
 8. Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için gayret göstermek,
 9. Müdür tarafından verilen diğer iş ve görevleri eksiksiz ve geciktirmeden yerine getirmek.

 

 

Gelen-Giden Evraka Yapılacak İşlemler

MADDE 18- (1) Müdürlüğe gelen evraklarda aşağıda belirtilen işlemler yapılır;

 1. Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır, yetkili tarafından şefliğe havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
 2. Gelen ve giden evrak, ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kaydedilir. Müdürlük dışına yazılan evrak, zimmetle ilgili birime teslim edilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri

MADDE 19 - (1) Muhasebe yetkilisi mutemetleri müdürün uygun görüş ve önerileri ile harcama yetkililerinin onayı alınmak suretiyle idare harcama birimlerinde görevli memurlar arasından görevlendirilir.

Tereddütlerin Giderilmesi ve Düzenleme Yapılması

MADDE 20 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya üst yönetici yetkilidir. 

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 21 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisinde kabulüyle yürürlüğe girer.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

MADDE 23 –  (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, daha önce çıkarılmış olan Mali Hizmetler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme 

MADDE 24 - (1) Bu Yönetmeliği Üst Yönetici yürütür.

 

 

 

 

 

Bu Yönetmelik; Belediyemiz Meclisinin .…/.…/……. tarih ve …………. sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Belediyemiz duyuru panosundan ilan edilerek .…/.…/……. tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.  

Bilgileriniz ISO-27001:2013 Güvenlik Politikamız Kapsamında Korunmaktadır.
-->